Zemědělství

  • optimalizace využití zemědělského půdního fondu,
  • rostlinná a živočišná výroba obecně,
  • včelařství a rybníkařství,
  • rekultivace, účelové ozeleňování krajiny, péče o břehové porosty,
  • sadovnické a zahradnické práce, pěstování plantáží rychlerostoucích dřevin.