Lesnictví

Zajišťujeme celé spektrum prací v péči o les i jednotlivé činnosti dle požadavku vlastníka – od sazenic a jejich výsadby až po obchod se dřívím.
Zaměstnanci společnosti OPERA SILVATICA s.r.o. chtějí být především pevným a rovnocenným partnerem všem vlastníkům lesa v České republice i v zahraničí.  Veškeré pěstební i těžební výkony v hospodářském lese, od obnovy lesního porostu počínaje, směřují ke zhodnocení dřevní hmoty, jako základnímu tržbonosnému produktu lesních majetků. Právě obchodní schopnosti s jednotlivými sortimenty surového dříví, ale i s tzv. odpady lesní těžby, považujeme za klíč otevírající celou tématiku lesní výroby. Naše profesní zkušenosti a naše znalosti regionálních specifik obhospodařování lesa opravňují vnímat nás jako alternativu pro:

  • obnovu lesních porostů,
  • výsadbu a péči o zeleň v krajině,
  • optimalizaci sortimentace těžené dřevní hmoty ve vazbě na stanovištní podmínky, stav lesního porostu, technologické možnosti těžby a následnou dopravu dříví a odbytové možnosti,
  • optimalizaci výrobních technologií a jejich zajištění
  • operativní řešení neúmyslných těžeb (lokální kalamity i roztroušené nahodilé těžby).


Rozličné formy zajištění správy lesních majetků, výkon odborného lesního hospodáře, poradenství v širokém slova smyslu, znaleckou praxi a další činnosti související s lesní zakázkou v současnosti, kromě nás fundovaně poskytuje plejáda firem. My patříme k těm, kteří staví tyto schopnosti na zdravých základech – zvládnutí prací v lese.

Co nechceme

  • nechceme podnikat pro podnikání, chceme spoluvytvářet smysluplné hodnoty,
  • nechceme při diskusi nenaslouchat – dle rčení „Kdo mlčí, naslouchá“,
  • nechceme být nejlepší, vědomi si nedosažitelnosti takového stavu,
  • nechceme být alibisté, našich chyb jsme si vědomi, pamatujeme na ně,
  • nechceme se nechat měnit světem, chceme přispět k jeho změně.